DISCIPLÍNY

My v ESDU sme si vedomí, že tanec je všeobecne veľmi voľná a stale sa meniaca umelecká forma, ktorá nezapadá dobre do pravidiel a noriem. Aby sa kategorizovalo a porovnávalo ľahšie, stanovili sme si jasné pravidlá a pokyny, ktoré sú popísané nižšie.

Historické tance, klasický balet, neo-klasický balet, post-klasický balet, charakterové tance z repertoáru klasického baletu. Taktiež sú povolené aj originálne choreografie (napr. Labutie jazero, Bajadéra, atď.) a novovytvorené choreografie. Čistá klasická technika v mäkkých topánkach, alebo špičkách (nad 12 rokov).

Originálna choreografia je povolená, ale nevyžaduje sa. Musia byť prezentované folklórne tanečné tradície. Kostýmy aj hudba musí odrážať folklórne tradície.

Táto kategória môže zahŕňať oba tanečné štýly, súčasný aj moderný tanec.
Moderný tanec sa pôvodne odtrhol od baletu s tým, že sa oslobodí od striktnej baletnej formy pohybu. Patria sem techniky tanečných priekopníkov ako Martha Graham, José Limon a Lester Horton.
Súčasný tanec viac skúmajúci a voľný. Je neustále sa meniaci a aktuálny. Zahŕňa v sebe vela rôznych princípov pohybu a nekonvenčnej choreografie. Je to neustále sa meniaci a vyvíjajúci slovník a experiment.
Táto kategória v sebe zahŕňa aj nové komerčné americké súčasné štýly, ako napríklad práce Mie Michaels, Sonye Teyeh a Erica Sobola.
Preferovaná je inštrumentálna hudba (bez spevu) ale nie je to pravidlo.

Lyrický tanec v sebe kombinuje prvky baletu, džezového tanca a niektoré modern tance. Choreografia vyjadruje emócie prostredníctvom expresívneho tanečného slovníka a veľmi pozorne sleduje hudobný sprievod. Zameriava san a vyjadrovanie sa tanečníka. Pohyby v lyrickom tanci majú ukázať význam sprievodnej hudby. Husba so spevom a textom je preferovaná, ale nie je pravidlom.

Fúzia rôznych tanečných štýlov s novovytvorenými choreografiami inšpirované tradíciou hudobného kanálu MTV s množstvom televízych šou a populárnymi speváckymi skupinami. Je to komerčný štýl džezu, fúzia džezu, funku, hip-hopu a ostatných, ktoré sa dajú predviesť ako spojenie živého tanca a videoklipu. Dôraz je kladený na prezentáciu, štýl, výraz a predvedenie.

Povolené sú všetky tanečné štýly. Rutina v tejto kategórii by mala zahŕňať kombináciu štýlov. Dôraz je kladený na originalitu pri kombinovaní tanečných štýlov a techník. Vyžaduje sa čistá a jasná technika pri prezentovaní všetkých štýlov.

Džez je energický tanečný štýl pozostávajúci z unikátnych pohybov v závislosti na konkrétnom style a ére džezu. Pohyby musia reflektovať techniky džezového tanca (džezové piruéty, džezovú chôdzu, výkopy, atď.), ktoré vychádzajú z techník klasickej baletnej školy.
Tak ako dlho sa používa slovník džezového tanca, môže sa líšiť aj hudba. Od klasického džezu, divadelného džezu, latino džezu až po moderný džez. Tanec povzbudzuje k osobitému výrazu a rozvoju osobného štýlu.

Povolené sú všetky štýly vrátane klasikého a súčasného muzikálu. Príklady: od roku 1930 (Spievanie v daždi, Oklahoma, Cabaret, Sladká Charity), až po súčasnosť (Mamma Mia, Producenti, Chicago, Wicked, atď.). Dejová línia, charakterizácia a kostými musia reflektovať zvolený muzikálový kus. Hudobné znaky musia byť rozpoznateľné.

Musí to byť čistá stepovacia technika. Vhodná hudba je nevyhnutná. Nie sú dovolené žiadne zvuky stepovania nahraté v hudobnom podklade.

Vo vzťahuku kategórii Urban dance musí choreografia brat v úvahu rozličné tanečné štýly hip-hopu ako napríkllas Stará škola a Nová škola.

Stará škola zahŕňa: popping, locking, jazzrozk, hype, …

Nová škola zahŕňa: newstyle, krumpin, dance hall, …

Housedance (práca nôh, jacking, lofting) je taktiež zahrnutý do tejto kategórie. Taktiež sem patrí: wacking, voguing a experimental.

Choreografie použite na inšpiráciu, nie kopírovanie. Buďte kreatívni. Tak ako aj hip-hop je osobným vyjadrením omócií alebo situácií a skúseností. Nadávky a násilné výrazy sú zakázané v hudbe aj vystúpení. Akrobacia a pauzy sú povolené, ale tanec má prevažovať.

Základ breakdance pozostáva z práce nôh (napríklad: six-step, knee-step, …), up-rock (napríklad: battle.rock, indian-step, …), freezes (clash, baby-freeze, …) a energických pohybov (headspin, windmills, …).

Akrobacia (napríklad: flips/screws, buteerflies), a freestyle sú dovolené, ale nesmú dominovať.

Akrobacie zahŕňajú základné a pokročilé pohyby, pohyby akodopredné a spätné kotúle, stojky, a ostatné pohyby. Okrem používania akrobatických pohybov a techník je nutné prevládajúce zahrnutie tanečných prvkov. Povolené sú všetky tanečné štýly alemusia byť kreatívne predvedené. Vystúpenie bude posudzované ako tanec, nie gymnastické číslo.

Musí byť jasne definovaná téma, ktorá nás zoberie na divadelnú cestu, ktorá má začiatok, stred aj koniec. Povoené sú všetky tanečné štýly. Táto kategória je určená len pre skupiny (9+).